ความเป็นมาของชุมชนมอญบางกระดี่ (ต่อ)
 

 


 
 
 
 
 
 

            ในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้มีการพัฒนาย่านบางขุนเทียน และคลองด่านอย่างมาก ดังได้กล่าวมาแล้ว
ขณะนั้น ชุมชนมอญขนาดใหญ่ ได้เกิดขึ้นที่ปากลัด มหาชัย และบางไส้ไก่ในคลองบางหลวงแล้ว คนมอญใน
แหล่งชุมชนใหญ่ๆ ดังกล่าวต้องหาพื้นที่ทำมาหากิน
            เนื่องจากบริเวณบางกระดี่อุดมด้วยป่าจาก ป่าหวายและฝืน เพราะมีป่าชายเลนขนาดใหญ่  และ
เป็นที่ยอมรับกันเมื่อร้อยปีเศษแล้วว่า จาก และฝืนเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นต่อคนไทย โดยเฉพาะคนกรุงเทพฯ แทบทุกครัวเรือนก็ว่าได้ ต้องใช้จากมุงหลังคาบ้านเรือน และใช้ฟืนในการหุงต้มอาหาร
            คนมอญในสมัยรัตนโกสินทร์นั้นเป็นผู้ผูกขาดการขายจาก ขายฟืน เช่นเดี่ยวกับอาชีพสำคัญอื่นๆ
ที่คนมอญเป็นผู้ผูกขาดทั้งการผลิตและการจำหน่าย คือการผลิตอิฐ จนเรียกอิฐมอญ การผลิตเครื่องปั้นดินเผา
โอ่ง อ่าง หม้อ กระทะ ครก ฯลฯ จึงมีคนมอญเริ่มจับจองพื้นที่บริเวณบางกระดี่เพื่อการผลิต จากและฟืน
            ข้อสันนิษฐานต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว น่าเชื่อว่าคนมอญบางกระดี่เป็นคนมอญที่มาตั้งหลักแหล่งที่
บางกระดี่ในลักษณะเพื่อขยายแหล่งทำมาหากิน ประกอบอาชีพเย็บจากและตัดฝืน เพราะมีวัตถุดิบมากมาย
ถ้าเป็นเช่นนี้คนมอญบางกระดี่ชุดแรกที่มาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ที่บางกระดี่ น่าจะเป็นคนมอญที่มีอาชีพ
เดียวกันนี้มาก่อน  ถ้าเป็นคนมอญที่มีอาชีพเย็บจากตัดฟืนขายมาก่อนที่จะมาอยู่ที่บางกระดี่น่าจะเป็นคนมอญ
ที่อยู่ที่มหาชัย คลองสุนัขหอน เพราะบริเวณนี้มีคนมอญอยู่มาก่อนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3
            ตามนิราศเมืองเพชรที่ได้กล่าวไว้เมื่อถึงคลองสุนัขหอน ที่ว่า
                       "ถึงเขตแขวงแหล่งหลักสุนัขหอน เรือสลอนลอยรอถือถ่อไสว
                      ทั้งพวงแพแซ่ซ้อนเจ๊กมอญไทย บ้างมาไปปะกันเสียงครั่นครื้น"
            แสดงว่าคลองสุนัขหอนเป็นชุมชนใหญ่ มีมอญอยู่มากแล้ว มอญเหล่านี้คงขยายที่ทำกินมาอยู่ที่
บางกระดี่ การมาอยู่ที่บางกระดี่มีประโยชน์ สำคัญ 2 ประการคือ
1. ได้แหล่งวัตถุดิบที่สมบูรณ์ เพราะมีป่าจาก ป่าหวาย และป่าชายเลนมากมาย (ยังคงทำอาชีพนี้ได้ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน)
2. เป็นบริเวณที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นตลาดใหญ่แห่งหนึ่งที่รับซื้อไม้ และฟืน นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้เกาะเกร็ด เหตุที่ว่าต้องอยู่ใกล้เกาะเกร็ดนั้น  เพราะคนมอญที่ปากเกร็ดเป็นผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่ใหญ่แห่งหนึ่งของ
ประเทศ
            การผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่ปากเกร็ดต้องอาศัยคนมอญ บางกระดี่ ผลิตจาก และฟืนให้คนมอญ
ปากเกร็ด
            จาก เป็นวัสดุสำคัญสำหรับใช้สร้างโรงงานทำเครื่องปั้น และโรงเตา เผาโอ่ง
            ฟืน ยิ่งสำคัญมากเพราะเป็นเชื้อเพลิงที่สำคัญในการเผาเครื่องปั้น
            คนมอญบางกระดี่และคนมอญปากเกร็ดจึงติดต่อสัมพันธ์กันมาแต่โบราณ เพราะนอกจากมีเลือด
เนื้อเชื้อไขเดียวกัน แล้ว ยังมีอาชีพที่ต้องเอื้ออำนวย พึ่งพากันด้วย
            ปากเกร็ดจึงเป็นแหล่งที่คนมอญบางกระดี่ต้องไปมาหาสู่กัน เช่นเดียวกับมอญสามโคกที่ทำหน้าที่
ฝ่ายขาย รับเครื่องปั้นดิน เผาจากปากเกร็ดไปจำหน่ายตามภูมิภาคต่างๆ เกือบทั่วประเทศไทย การผลิตจาก
และฟืนที่บางกระดี่จึงสะดวกในการนำไปจำหน่ายดีกว่าแหล่งอื่น
            เมื่อมาตั้งบ้านเรือนอยู่ในช่วงแรกๆ คนมอญบางกระดี่ก็เหมือนกับคนมอญที่อื่นๆในประเทศไทย
คืออยู่กันเป็นกลุ่ม ปลูกบ้านอยู่ในบริเวณเดียวกัน เวลาตัดจาก ตัดฟืนแยกย้ายกัน ไปทำงานแต่บ้านยังคงอยู่ใน
กลุ่มเดียวกัน จึงเห็นได้ว่าการปลูกบ้านของคนมอญบางกระดีที่อยู่ดั้งเดิมนั้นจะอยู่กันอย่างแออัด
            ครั้นต่อมาเมื่อตั้งบ้านเรือนเป็นหลักฐานแล้วมีคนมอญจากบริเวณอื่นๆ เช่น บางไส้ไก่ คลองบางหลวง
พระประแดง มาร่วมทำกินบริเวณนี้ด้วย เพราะการเย็บจาก ตัดฟืนเป็นอาชีพที่มีรายได้ดีอาชีพหนึ่ง
            การสร้างวัดเป็นหลักของหมู่บ้านจึงเริ่มขึ้นในเวลาต่อมา คนมอญโดยปกติเป็นคนเคร่งครัดศาสนา เมื่ออยู่ที่ใดก็ต้องสร้างวัดไว้สำหรับเป็นที่สร้างและบำเพ็ญกุศล

>>>หน้าถัดไป>>>