สภาพทั่วไป

ความเป็นมาของชุมชนมอญบางกระดี่

          ในรัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเทศพม่าได้ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ
โดยอังกฤษได้เข้ายึดตอนใต้ของพม่าไว้หมด ดินแดนส่วนนี้เคยเป็นดินแดนของ ราชอาณาจักร มอญมาก่อน เมื่อดินแดนส่วนนี้ถูกอังกฤษยึด คนมอญที่มีความคิดที่จะกอบกู้เอกราชของตน

 
 
 
 
 
 
บทนำ
         ในการพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญจะต้องเข้าใจการอนุรักษ์ควบคู่กันไป หากใช้สามัญ
สำนึกแล้วน่าจะสามารถกำหนดหลักการได้ว่า สิ่งใดที่ดีงามมีคุณค่าก็ควรเก็บรักษาเอาไว้ ให้สามารถ

ใช้ประโยชน์ได้นานๆ ส่วนสิ่งใดที่ทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลง ก็สมควรรื้อถอนเปลี่ยนแปลง เช่นการปรับ

ปรุงรื้อถอนสลัมเป็นต้น อย่างไรก็ตามอาจมีการสับสนว่าอะไรมีคุณค่า ควรเก็บรักษาและจัดการแค่

ไหนอย่างไร บางครั้งบ้านเรือนร้านถิ่นที่เก่าแก่โบราณก็อาจถูกชี้ว่าเสื่อมโทรมหมดสภาพ เป็นตัวขัด

ขวางการพัฒนา บางครั้งก็ได้รับการเชิดชูฟื้นฟูบูรณะขึ้นมาใหม่ เกิดเป็นกระแสการอนุรักษ์ขึ้นมา

         
การศึกษาวิชาการอนุรักษ์ชุมชนเมืองจะช่วยสร้างความกระจ่าง ในเรื่องเหล่านี้ ไม่ว่าในเรื่อง
ของการสำรวจประเมินคุณค่าของชุมชนต่างๆ การจัดลำดับความสำคัญ แนวทางการพัฒนา รวมทั้ง

การจัดการอนุรักษ์ด้วยวิธีการต่างๆ ให้เหมาะสมกลมกลืนในระดับของเมือง โดยตั้งอยู่บนหลักการ

และเหตุผลที่เป็นสากล มีการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ มาสนับสนุน จนเป็นที่ยอมรับเชื่อถือ

ได้อย่างกว้างขวาง สามารถใช้เป็นหลักปฏิบัติพิจารณาทั้งในภาคราชการและส่วนท้องถิ่นทั่วไป

         
ในการศึกษาวิขานี้จำเป็นต้องมีการศึกษาลงไปในพื้นที่จริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจถ่องแท้ใน
องค์ประกอบของชุมชน โดยมีการศึกษาร่วมกันเป็นกลุ่มละ 3 คน กำหนดการศึกษาขั้นต้นในประเด็น

ชุมชนริมน้ำ เนื่องจากการตั้งถิ่นฐานของชุมชนริมน้ำเป็นสิ่งที่เติบโตควบคู่กับวิวัฒนาการของประเทศ

มาแต่ช้านาน การศึกษาจะเน้นสำรวจประเมินคุณค่า หาเอกลักษณ์ ว่ามีอะไรที่เป็นคุณค่าเอกลักษณ์

เฉพาะถิ่นที่คงเหลือสืบทอดไว้บ้าง อยู่ในสภาพดีแค่ไหน มีปัญหาถูกคุกคามอย่างไร รวมทั้งการ

วิเคราะห์และข้อเสนอแนะในการอนุรักษ์ให้คงอยู่ในสภาพดีงามไปได้นานๆ ควบคู่ประโยชน์ใช้สอย

และความกลมกลืนกับสังคมวิถีชีวิตที่แปรเปลี่ยนไป ในการนี้จะเป็นข้อเสนอแนวทางนโยบายอย่าง

กว้างๆ เท่านั้น เนื่องจากการศึกษาเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในหลักวิชา มิใช่เป็นการวิจัยเพื่อแก้

ปัญหาอย่างเต็มรูปแบบ

ความเป็นมาของโครงการ

           ในการศึกษาพื้นที่ ในประเด็นศึกษา ชุมชนริมน้ำ นั้นได้เลือก ชุมชนบางกระดี่ ขึ้นมาศึกษา
โดยมีขั้นตอนในการเลือกพื้นที่โดยกำหนดพื้นที่ที่อยู่ในรอยต่อความเจริญที่กำลังแผ่ออกจากกรุงเทพ

มหานคร แล้วนำเอกสารต่างๆ ทั้งด้านชุมชนและการท่องเที่ยวมาพิจารณาพบว่า บริเวณแถบตะวันตก

เฉียงใต้ของกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ มีลำคลองและชุมชนเก่าแก่มากมาย แหล่งท่องเที่ยวล้วนตั้งอยู่

ริมน้ำทั้งสิ้น รวมทั้งเป็นแถบที่มีชุมชนมอญรามัญที่ยึดมั่นในวัฒนธรรมเชื้อชาติตลอดเส้นทางจากถนน

วงแหวนจนถึงจังหวัดสมุทรสงคราม ขณะที่มีลักษณะของการแผ่อุตสาหกรรมในแถบชานเมืองออกไป

ในที่สุดได้เลือกชุมชนบางกระดี่เป็นกรณีศึกษา เนื่องจากมีลักษณะชุมชนมีสภาพที่ยังคงมีเอกลักษณ์

และสถาปัตยกรรมเก่าแก่อย่างหนาแน่น มีการรักษาและคงสภาพไว้ได้ดังเดิมซึ่งเป็นสิ่งที่เห็นได้อันดับ

แรก นอกจากนี้ยังได้เคยมีการศึกษาชุมชนมอญบางกระดี่ในด้านสังคม เศรษฐกิจ ประเพณี วัฒนธรรม

ความเชื่อ ฯลฯ เป็นฐานข้อมูลสนับสนุนการศึกษาในการอนุรักษ์อีกด้วย

          เหตุผลที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้ชุมชนแห่งนี้มีความน่าสนใจ คือ ชุมชนบางกระดี่ยังมีรูป
แบบที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนมอญดั้งเดิม ซึ่งชาวมอญเป็นชนชาติที่น่าสนใจ ซึ่งมีการรักษาวัฒน

ธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีสืบทอดเป็นเวลาอันยาวนาน สามารถสื่อถึงวิถีชีวิตที่มีเอกภาพโดดเด่น

เป็นของตนเอง
>>>หน้าต่อไป>>>